Information till kunder angående behandling av personuppgifter

Som kund hos Sahlins På Österlen AB (nedan kallat ”Sahlins”) samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

Sahlins På Österlen AB, org.nr. 556703-9168
Svamparondellen, Ramsåsa 4424
273 97 TOMELILLA
0417-10500
kontakt@sahlins-tomelilla.se

För ytterligare information om Sahlins hantering av personuppgifter, vänligen kontakta Sahlins enligt ovan angiven kontaktinformation.
Om du har synpunkter på hur Sahlins hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

Ändamål med behandlingen och laglig grund
Som kund hos Sahlins behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera kundförhållandet och för att Sahlins ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att Sahlins ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos Sahlins. Marknadsföring kan skickas till dig som kund grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av Sahlins.
All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta Sahlins, se ovan angiven kontaktinformation.

Överföring av uppgifter
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till Sahlins, såsom IT-tjänster, på det sätt och i den omfattning som krävs för att Sahlins ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund.

Överföringar till tredje land
Sahlins strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer Sahlins vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.
Lagring och gallring
Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

Dina rättigheter som registrerad
När Sahlins samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:
– Begära ett utdrag över de personuppgifter Sahlins behandlar samt på vilket sätt de behandlas;
– Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter;
– Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att Sahlins inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund.
– Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, t.ex. under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds.

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter vänligen kontakta Sahlins, se ovan angiven kontaktinformation.

Säkerhet
Sahlins vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.